За нас

Мисия

Компанията Вилмат Холдинг АД е дружество, специализирано в стратегическо управление на проекти в областта на слаботоковите и електрически сградни инсталации. Първата фирма в структурата му стартира своя бизнес - търговия и инженеринг на компютърни мрежи през 1990 година. Днес в състава на Холдинга са дружествата: Дейта Оптикс Болкънс, Нет Проект и Вилмат. В тях работят опитни специалисти, висококвалифицирани в своята област, а дейността им обхваща целия процес по предлагането на сградните инсталации - от проектирането, през търговията с материали за тях, до изграждането и поддръжката им.

 

Политика

На първо място за нас е удовлетвореността на клиентите ни.
Предоставяме продукти и услуги, съобразени с техните изисквания и стандартите в областта.
Стремим се непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме качеството на предлаганите от нас сградни инсталации, като въвеждаме последните иновационни технологии за тях.
Управляваме професионално ресурсите и процесите, като считаме служителите си за най-важния ресурс.

 

 

- Електрически инсталации
- Резервирано електрическо захранване
- Електрически табла по схема
- Осветителни системи
 
Структурни кабелни системи
Оптични мрежи
Пожароизвестителни и пожарогасителни системи

-  Видеонаблюдение 

Системи за контрол на достъпа и работното време
Озвучаване и оповестяване
TV и телефонни системи
Паркинг системи
Видеодомофонни системи
- Газ гасене
 
- Сградна автоматизация и BMS
- Домашна автоматизации
- Енергиен мениджмънт
- Хотелски системи

 

Финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

Компанията е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” с Договор № 3МС-02-123/01.06.2011г. и наименование на проекта: “Въвеждане на интегрирана система по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005 с цел повишаване на конкурентноспособността във фирма „Вилмат Холдинг“ АД”. Във връзка с изпълнението на проекта са сключени следните договори:
– информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.8/3MС-02-123/Se-01/ 06.10.2011 г. с предмет: „Разработване и внедряване на Система за Управление на Околната Среда (СУОС) в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005. Интегриране с изискванията на вече внедрената СУК по БДС EN ISO 9001:2008 във „Вилмат Холдинг” АД.
– информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.8/3MС-02-123/Su-01/ 17.01.2012 г. с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация във „Вилмат Холдинг” АД на 1 брой кабелен тестер, 2 броя компютърни сървъра, 1 брой специализиран софтуер „Планиране на проект мениджмънта”.
– информация за сключен договор договор № BG161PO003-2.1.8/3MС-02-123/Se-04/ 08.05.2012 г. с предмет: “Сертификация на интегрираната СУ по БДС EN ISO 14001:2005 и БДС EN ISO 9001:2008 от сертификационен орган, акредитиран съгласно ISO/IEC 17021, респективно EN 45011, във „Вилмат Холдинг” АД”.
– информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.8/3MС-02-123/Se-03/ 11.05.2012 г. с предмет: “Извършване на външен одит на счетоводната документация по изпълняван проект по ОП «Конкурентоспособност» във Вилмат Холдинг АД”.

ISO

– Политика по управление на качеството и околната среда

 9001 Вилмат14001 Вилмат18001 Вилмат