Електрически инсталации

Електрически инсталации

bg03

Цялостни решения за ново строителство и реконструирани сгради

Изграждане на силнотокови електрически инсталации ниско напрежение.
Монтаж на устройства за резервирано и непрекъсваемо ел. захранване UPS-и и дизелгенератори.
Изработка на ел. табла – широка гама разпределителни табла, осигуряващи ефективно разпределение на електрическата енергия.
Изграждане на осветителни инсталации.